Sermons by Text

New Testament

Matthew (124 messages)

ch. 1 (2) • ch. 2 (4) • ch. 3 (2) • ch. 4 (1) • ch. 5 (11) • ch. 6 (17) • ch. 7 (7) • ch. 8 (2) • ch. 9 (3) • ch. 10 (3) • ch. 11 (2) • ch. 12 (4) • ch. 13 (2) • ch. 14 (6) • ch. 15 (5) • ch. 16 (8) • ch. 17 (3) • ch. 18 (3) • ch. 19 (4) • ch. 20 (4) • ch. 21 (7) • ch. 22 (3) • ch. 23 (2) • ch. 24 (3) • ch. 25 (3) • ch. 26 (7) • ch. 27 (4) • ch. 28 (4)

Mark (127 messages)

ch. 1 (7) • ch. 2 (5) • ch. 3 (5) • ch. 4 (7) • ch. 5 (5) • ch. 6 (13) • ch. 7 (6) • ch. 8 (11) • ch. 9 (10) • ch. 10 (15) • ch. 11 (7) • ch. 12 (15) • ch. 13 (2) • ch. 14 (15) • ch. 15 (7) • ch. 16 (6)

Luke (79 messages)

ch. 1 (4) • ch. 2 (10) • ch. 3 (3) • ch. 4 (1) • ch. 5 (1) • ch. 6 (0) • ch. 7 (1) • ch. 8 (2) • ch. 9 (11) • ch. 10 (2) • ch. 11 (5) • ch. 12 (3) • ch. 13 (1) • ch. 14 (1) • ch. 15 (2) • ch. 16 (1) • ch. 17 (0) • ch. 18 (6) • ch. 19 (4) • ch. 20 (6) • ch. 21 (2) • ch. 22 (3) • ch. 23 (4) • ch. 24 (6)

John (94 messages)

ch. 1 (29) • ch. 2 (1) • ch. 3 (7) • ch. 4 (2) • ch. 5 (2) • ch. 6 (3) • ch. 7 (0) • ch. 8 (6) • ch. 9 (2) • ch. 10 (5) • ch. 11 (3) • ch. 12 (2) • ch. 13 (4) • ch. 14 (9) • ch. 15 (4) • ch. 16 (3) • ch. 17 (1) • ch. 18 (3) • ch. 19 (4) • ch. 20 (5) • ch. 21 (4)

Acts (48 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (14) • ch. 3 (0) • ch. 4 (7) • ch. 5 (5) • ch. 6 (1) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (2) • ch. 10 (1) • ch. 11 (2) • ch. 12 (0) • ch. 13 (1) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (3) • ch. 17 (5) • ch. 18 (3) • ch. 19 (0) • ch. 20 (1) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (0) • ch. 26 (1) • ch. 27 (0) • ch. 28 (1)

Romans (44 messages)

ch. 1 (7) • ch. 2 (2) • ch. 3 (2) • ch. 4 (1) • ch. 5 (9) • ch. 6 (4) • ch. 7 (1) • ch. 8 (7) • ch. 9 (1) • ch. 10 (2) • ch. 11 (0) • ch. 12 (7) • ch. 13 (2) • ch. 14 (0) • ch. 15 (1) • ch. 16 (0)

I Corinthians (53 messages)

ch. 1 (4) • ch. 2 (4) • ch. 3 (8) • ch. 4 (2) • ch. 5 (3) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (1) • ch. 10 (4) • ch. 11 (7) • ch. 12 (4) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (16) • ch. 16 (0)

II Corinthians (17 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (4) • ch. 5 (6) • ch. 6 (1) • ch. 7 (1) • ch. 8 (0) • ch. 9 (1) • ch. 10 (0) • ch. 11 (1) • ch. 12 (2) • ch. 13 (0)

Galatians (16 messages)

ch. 1 (3) • ch. 2 (2) • ch. 3 (3) • ch. 4 (5) • ch. 5 (4) • ch. 6 (0)

Ephesians (30 messages)

ch. 1 (6) • ch. 2 (7) • ch. 3 (1) • ch. 4 (8) • ch. 5 (0) • ch. 6 (8)

Philippians (31 messages)

ch. 1 (10) • ch. 2 (8) • ch. 3 (7) • ch. 4 (8)

Colossians (31 messages)

ch. 1 (19) • ch. 2 (6) • ch. 3 (5) • ch. 4 (3)

I Thessalonians (12 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (3) • ch. 3 (2) • ch. 4 (3) • ch. 5 (3)

II Thessalonians (4 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (2) • ch. 3 (2)

I Timothy (6 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (2) • ch. 3 (0) • ch. 4 (2) • ch. 5 (0) • ch. 6 (1)

II Timothy (16 messages)

ch. 1 (5) • ch. 2 (3) • ch. 3 (7) • ch. 4 (1)

Titus (22 messages)

ch. 1 (8) • ch. 2 (8) • ch. 3 (6)

Philemon (3 messages)

Hebrews (36 messages)

ch. 1 (4) • ch. 2 (4) • ch. 3 (1) • ch. 4 (2) • ch. 5 (0) • ch. 6 (1) • ch. 7 (2) • ch. 8 (1) • ch. 9 (3) • ch. 10 (8) • ch. 11 (6) • ch. 12 (5) • ch. 13 (2)

James (5 messages)

ch. 1 (4) • ch. 2 (1) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0)

I Peter (20 messages)

ch. 1 (10) • ch. 2 (6) • ch. 3 (2) • ch. 4 (3) • ch. 5 (1)

II Peter (9 messages)

ch. 1 (4) • ch. 2 (1) • ch. 3 (4)

I John (36 messages)

ch. 1 (3) • ch. 2 (10) • ch. 3 (9) • ch. 4 (8) • ch. 5 (11)

II John (2 messages)

III John (3 messages)

Jude (5 messages)

Revelation (19 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (8) • ch. 3 (8) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (2) • ch. 7 (0) • ch. 8 (1) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (1) • ch. 22 (0)

Old Testament

Genesis (28 messages)

ch. 1 (4) • ch. 2 (4) • ch. 3 (6) • ch. 4 (2) • ch. 5 (2) • ch. 6 (3) • ch. 7 (2) • ch. 8 (2) • ch. 9 (2) • ch. 10 (0) • ch. 11 (2) • ch. 12 (4) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (1) • ch. 16 (1) • ch. 17 (1) • ch. 18 (1) • ch. 19 (1) • ch. 20 (1) • ch. 21 (1) • ch. 22 (2) • ch. 23 (0) • ch. 24 (1) • ch. 25 (2) • ch. 26 (1) • ch. 27 (1) • ch. 28 (1) • ch. 29 (0) • ch. 30 (0) • ch. 31 (0) • ch. 32 (0) • ch. 33 (0) • ch. 34 (0) • ch. 35 (0) • ch. 36 (0) • ch. 37 (0) • ch. 38 (0) • ch. 39 (1) • ch. 40 (1) • ch. 41 (0) • ch. 42 (0) • ch. 43 (0) • ch. 44 (0) • ch. 45 (0) • ch. 46 (0) • ch. 47 (0) • ch. 48 (0) • ch. 49 (0) • ch. 50 (0)

Exodus (33 messages)

ch. 1 (3) • ch. 2 (3) • ch. 3 (2) • ch. 4 (2) • ch. 5 (3) • ch. 6 (3) • ch. 7 (5) • ch. 8 (4) • ch. 9 (4) • ch. 10 (4) • ch. 11 (3) • ch. 12 (7) • ch. 13 (3) • ch. 14 (2) • ch. 15 (2) • ch. 16 (1) • ch. 17 (1) • ch. 18 (1) • ch. 19 (1) • ch. 20 (12) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (2) • ch. 24 (1) • ch. 25 (1) • ch. 26 (1) • ch. 27 (1) • ch. 28 (1) • ch. 29 (1) • ch. 30 (1) • ch. 31 (1) • ch. 32 (0) • ch. 33 (0) • ch. 34 (1) • ch. 35 (1) • ch. 36 (1) • ch. 37 (1) • ch. 38 (1) • ch. 39 (1) • ch. 40 (1)

Leviticus (1 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (1) • ch. 10 (1) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (0) • ch. 26 (0) • ch. 27 (0)

Numbers (6 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (1) • ch. 12 (1) • ch. 13 (3) • ch. 14 (3) • ch. 15 (0) • ch. 16 (1) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (1) • ch. 21 (2) • ch. 22 (1) • ch. 23 (1) • ch. 24 (1) • ch. 25 (0) • ch. 26 (0) • ch. 27 (0) • ch. 28 (0) • ch. 29 (0) • ch. 30 (0) • ch. 31 (0) • ch. 32 (0) • ch. 33 (1) • ch. 34 (0) • ch. 35 (0) • ch. 36 (0)

Deuteronomy (5 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (3) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (1) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (1) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (0) • ch. 26 (0) • ch. 27 (0) • ch. 28 (0) • ch. 29 (1) • ch. 30 (1) • ch. 31 (1) • ch. 32 (1) • ch. 33 (1) • ch. 34 (1)

Joshua (4 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (1) • ch. 3 (1) • ch. 4 (1) • ch. 5 (2) • ch. 6 (2) • ch. 7 (2) • ch. 8 (2) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (1) • ch. 24 (1)

Judges (11 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (5) • ch. 7 (3) • ch. 8 (1) • ch. 9 (1) • ch. 10 (1) • ch. 11 (1) • ch. 12 (1) • ch. 13 (0) • ch. 14 (1) • ch. 15 (1) • ch. 16 (1) • ch. 17 (1) • ch. 18 (1) • ch. 19 (1) • ch. 20 (1) • ch. 21 (1)

Ruth (1 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (1) • ch. 3 (1) • ch. 4 (1)

I Samuel (18 messages)

ch. 1 (2) • ch. 2 (1) • ch. 3 (2) • ch. 4 (1) • ch. 5 (1) • ch. 6 (1) • ch. 7 (0) • ch. 8 (1) • ch. 9 (1) • ch. 10 (1) • ch. 11 (1) • ch. 12 (1) • ch. 13 (2) • ch. 14 (1) • ch. 15 (2) • ch. 16 (3) • ch. 17 (3) • ch. 18 (2) • ch. 19 (1) • ch. 20 (1) • ch. 21 (1) • ch. 22 (1) • ch. 23 (1) • ch. 24 (1) • ch. 25 (1) • ch. 26 (1) • ch. 27 (1) • ch. 28 (2) • ch. 29 (1) • ch. 30 (1) • ch. 31 (1)

II Samuel (4 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (1) • ch. 3 (1) • ch. 4 (1) • ch. 5 (1) • ch. 6 (1) • ch. 7 (1) • ch. 8 (0) • ch. 9 (1) • ch. 10 (0) • ch. 11 (1) • ch. 12 (1) • ch. 13 (1) • ch. 14 (1) • ch. 15 (1) • ch. 16 (1) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0)

I Kings (21 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (1) • ch. 3 (1) • ch. 4 (0) • ch. 5 (1) • ch. 6 (1) • ch. 7 (1) • ch. 8 (1) • ch. 9 (1) • ch. 10 (0) • ch. 11 (4) • ch. 12 (2) • ch. 13 (1) • ch. 14 (2) • ch. 15 (1) • ch. 16 (2) • ch. 17 (5) • ch. 18 (7) • ch. 19 (2) • ch. 20 (0) • ch. 21 (2) • ch. 22 (0)

II Kings (1 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (1) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (0)

I Chronicles (5 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (1) • ch. 11 (1) • ch. 12 (1) • ch. 13 (1) • ch. 14 (0) • ch. 15 (1) • ch. 16 (2) • ch. 17 (1) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (1) • ch. 23 (1) • ch. 24 (1) • ch. 25 (1) • ch. 26 (1) • ch. 27 (1) • ch. 28 (1) • ch. 29 (1)

II Chronicles (5 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (1) • ch. 3 (1) • ch. 4 (1) • ch. 5 (1) • ch. 6 (1) • ch. 7 (1) • ch. 8 (1) • ch. 9 (1) • ch. 10 (1) • ch. 11 (1) • ch. 12 (1) • ch. 13 (1) • ch. 14 (1) • ch. 15 (1) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (1) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (0) • ch. 26 (0) • ch. 27 (0) • ch. 28 (0) • ch. 29 (0) • ch. 30 (0) • ch. 31 (0) • ch. 32 (0) • ch. 33 (0) • ch. 34 (0) • ch. 35 (0) • ch. 36 (0)

Ezra (2 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (1) • ch. 10 (1)

Nehemiah (10 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (1) • ch. 3 (1) • ch. 4 (1) • ch. 5 (1) • ch. 6 (1) • ch. 7 (1) • ch. 8 (1) • ch. 9 (1) • ch. 10 (1) • ch. 11 (0) • ch. 12 (1) • ch. 13 (1)

Esther (1 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (1) • ch. 5 (1) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0)

Job (2 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (1) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (0) • ch. 26 (0) • ch. 27 (0) • ch. 28 (0) • ch. 29 (0) • ch. 30 (0) • ch. 31 (0) • ch. 32 (0) • ch. 33 (0) • ch. 34 (0) • ch. 35 (0) • ch. 36 (0) • ch. 37 (0) • ch. 38 (0) • ch. 39 (0) • ch. 40 (0) • ch. 41 (0) • ch. 42 (0)

Psalms (46 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (1) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (1) • ch. 17 (0) • ch. 18 (1) • ch. 19 (3) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (1) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (2) • ch. 26 (0) • ch. 27 (3) • ch. 28 (2) • ch. 29 (0) • ch. 30 (2) • ch. 31 (0) • ch. 32 (5) • ch. 33 (1) • ch. 34 (0) • ch. 35 (0) • ch. 36 (0) • ch. 37 (0) • ch. 38 (0) • ch. 39 (1) • ch. 40 (0) • ch. 41 (0) • ch. 42 (0) • ch. 43 (0) • ch. 44 (0) • ch. 45 (0) • ch. 46 (5) • ch. 47 (0) • ch. 48 (0) • ch. 49 (0) • ch. 50 (0) • ch. 51 (0) • ch. 52 (0) • ch. 53 (0) • ch. 54 (0) • ch. 55 (0) • ch. 56 (0) • ch. 57 (0) • ch. 58 (0) • ch. 59 (0) • ch. 60 (0) • ch. 61 (0) • ch. 62 (0) • ch. 63 (1) • ch. 64 (0) • ch. 65 (0) • ch. 66 (0) • ch. 67 (0) • ch. 68 (0) • ch. 69 (0) • ch. 70 (0) • ch. 71 (0) • ch. 72 (0) • ch. 73 (0) • ch. 74 (0) • ch. 75 (0) • ch. 76 (0) • ch. 77 (0) • ch. 78 (0) • ch. 79 (0) • ch. 80 (0) • ch. 81 (0) • ch. 82 (0) • ch. 83 (0) • ch. 84 (0) • ch. 85 (0) • ch. 86 (3) • ch. 87 (0) • ch. 88 (0) • ch. 89 (0) • ch. 90 (0) • ch. 91 (0) • ch. 92 (0) • ch. 93 (0) • ch. 94 (0) • ch. 95 (0) • ch. 96 (0) • ch. 97 (0) • ch. 98 (0) • ch. 99 (0) • ch. 100 (0) • ch. 101 (0) • ch. 102 (1) • ch. 103 (0) • ch. 104 (0) • ch. 105 (0) • ch. 106 (0) • ch. 107 (0) • ch. 108 (0) • ch. 109 (0) • ch. 110 (0) • ch. 111 (0) • ch. 112 (0) • ch. 113 (0) • ch. 114 (0) • ch. 115 (0) • ch. 116 (2) • ch. 117 (0) • ch. 118 (0) • ch. 119 (2) • ch. 120 (0) • ch. 121 (0) • ch. 122 (0) • ch. 123 (0) • ch. 124 (0) • ch. 125 (0) • ch. 126 (1) • ch. 127 (0) • ch. 128 (0) • ch. 129 (0) • ch. 130 (1) • ch. 131 (0) • ch. 132 (0) • ch. 133 (1) • ch. 134 (0) • ch. 135 (0) • ch. 136 (0) • ch. 137 (0) • ch. 138 (0) • ch. 139 (3) • ch. 140 (0) • ch. 141 (0) • ch. 142 (0) • ch. 143 (0) • ch. 144 (0) • ch. 145 (0) • ch. 146 (0) • ch. 147 (1) • ch. 148 (0) • ch. 149 (0) • ch. 150 (0)

Proverbs (8 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (2) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (1) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (1) • ch. 25 (0) • ch. 26 (0) • ch. 27 (0) • ch. 28 (0) • ch. 29 (4) • ch. 30 (0) • ch. 31 (0)

Ecclesiastes (2 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (1) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (1)

Song of Solomon (0 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0)

Isaiah (13 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (2) • ch. 8 (0) • ch. 9 (1) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (0) • ch. 26 (0) • ch. 27 (0) • ch. 28 (0) • ch. 29 (0) • ch. 30 (0) • ch. 31 (0) • ch. 32 (0) • ch. 33 (0) • ch. 34 (0) • ch. 35 (0) • ch. 36 (0) • ch. 37 (0) • ch. 38 (0) • ch. 39 (0) • ch. 40 (1) • ch. 41 (0) • ch. 42 (0) • ch. 43 (0) • ch. 44 (0) • ch. 45 (0) • ch. 46 (1) • ch. 47 (0) • ch. 48 (0) • ch. 49 (1) • ch. 50 (1) • ch. 51 (0) • ch. 52 (0) • ch. 53 (4) • ch. 54 (0) • ch. 55 (1) • ch. 56 (0) • ch. 57 (0) • ch. 58 (0) • ch. 59 (0) • ch. 60 (0) • ch. 61 (0) • ch. 62 (0) • ch. 63 (0) • ch. 64 (0) • ch. 65 (0) • ch. 66 (0)

Jeremiah (3 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (1) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (1) • ch. 26 (0) • ch. 27 (0) • ch. 28 (0) • ch. 29 (0) • ch. 30 (0) • ch. 31 (0) • ch. 32 (0) • ch. 33 (0) • ch. 34 (0) • ch. 35 (0) • ch. 36 (0) • ch. 37 (0) • ch. 38 (0) • ch. 39 (0) • ch. 40 (0) • ch. 41 (0) • ch. 42 (1) • ch. 43 (0) • ch. 44 (0) • ch. 45 (0) • ch. 46 (0) • ch. 47 (0) • ch. 48 (0) • ch. 49 (0) • ch. 50 (0) • ch. 51 (0) • ch. 52 (0)

Lamentations (1 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (1) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0)

Ezekiel (2 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (0) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0) • ch. 15 (0) • ch. 16 (0) • ch. 17 (0) • ch. 18 (0) • ch. 19 (0) • ch. 20 (0) • ch. 21 (0) • ch. 22 (0) • ch. 23 (0) • ch. 24 (0) • ch. 25 (0) • ch. 26 (1) • ch. 27 (0) • ch. 28 (0) • ch. 29 (0) • ch. 30 (0) • ch. 31 (0) • ch. 32 (0) • ch. 33 (0) • ch. 34 (0) • ch. 35 (0) • ch. 36 (1) • ch. 37 (0) • ch. 38 (0) • ch. 39 (0) • ch. 40 (0) • ch. 41 (0) • ch. 42 (0) • ch. 43 (0) • ch. 44 (0) • ch. 45 (0) • ch. 46 (0) • ch. 47 (0) • ch. 48 (0)

Daniel (21 messages)

ch. 1 (2) • ch. 2 (3) • ch. 3 (6) • ch. 4 (2) • ch. 5 (1) • ch. 6 (3) • ch. 7 (1) • ch. 8 (1) • ch. 9 (2) • ch. 10 (0) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0)

Hosea (13 messages)

ch. 1 (2) • ch. 2 (1) • ch. 3 (1) • ch. 4 (2) • ch. 5 (2) • ch. 6 (0) • ch. 7 (1) • ch. 8 (2) • ch. 9 (2) • ch. 10 (1) • ch. 11 (0) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0)

Joel (4 messages)

ch. 1 (2) • ch. 2 (4) • ch. 3 (0)

Amos (5 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (2) • ch. 6 (0) • ch. 7 (1) • ch. 8 (1) • ch. 9 (0)

Obadiah (3 messages)

Jonah (3 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (3) • ch. 4 (3)

Micah (1 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (1) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0)

Nahum (1 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0)

Habakkuk (1 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0)

Zephaniah (0 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0)

Haggai (1 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (0)

Zechariah (2 messages)

ch. 1 (0) • ch. 2 (0) • ch. 3 (0) • ch. 4 (0) • ch. 5 (0) • ch. 6 (0) • ch. 7 (0) • ch. 8 (0) • ch. 9 (1) • ch. 10 (0) • ch. 11 (1) • ch. 12 (0) • ch. 13 (0) • ch. 14 (0)

Malachi (6 messages)

ch. 1 (1) • ch. 2 (1) • ch. 3 (4) • ch. 4 (0)